برچسب زده شده با : آذربایجان‌غربی، ارومیه، کشته‌سازی، نسیم صدقی

یکی از شگردهای ضدانقلاب و دشمنان در اغتشاشات اخیر توسل به "پروژه‌ کشته‌سازی دروغین" است. این شگرد با کمک رسانه های ایرانی خارج نشین بزرگنمایی می‌شود و آنقدر تکرار می‌شود که اجازه تفکر و قدرت تصمیم‌گیری را از مخاطب می گیرد.