برچسب زده شده با : آبگرفتگی معابر

زخم قدیمی ارومیه سرباز کرد/آبگرفتگی قصه تکراری روزهای بارانی